Class FontType

java.lang.Object
com.google.protobuf.AbstractMessageLite
com.google.protobuf.AbstractMessage
com.google.protobuf.GeneratedMessageV3
com.ironsoftware.ironpdf.internal.proto.FontType
All Implemented Interfaces:
com.google.protobuf.Message, com.google.protobuf.MessageLite, com.google.protobuf.MessageLiteOrBuilder, com.google.protobuf.MessageOrBuilder, FontTypeOrBuilder, Serializable

public final class FontType extends com.google.protobuf.GeneratedMessageV3 implements FontTypeOrBuilder
Protobuf type IronPdfEngine.Proto.FontType
See Also:
 • Nested Class Summary

  Nested Classes
  Modifier and Type
  Class
  Description
  static final class 
  Protobuf type IronPdfEngine.Proto.FontType

  Nested classes/interfaces inherited from class com.google.protobuf.GeneratedMessageV3

  com.google.protobuf.GeneratedMessageV3.BuilderParent, com.google.protobuf.GeneratedMessageV3.ExtendableBuilder<MessageType extends com.google.protobuf.GeneratedMessageV3.ExtendableMessage,BuilderType extends com.google.protobuf.GeneratedMessageV3.ExtendableBuilder<MessageType,BuilderType>>, com.google.protobuf.GeneratedMessageV3.ExtendableMessage<MessageType extends com.google.protobuf.GeneratedMessageV3.ExtendableMessage>, com.google.protobuf.GeneratedMessageV3.ExtendableMessageOrBuilder<MessageType extends com.google.protobuf.GeneratedMessageV3.ExtendableMessage>, com.google.protobuf.GeneratedMessageV3.FieldAccessorTable, com.google.protobuf.GeneratedMessageV3.UnusedPrivateParameter

  Nested classes/interfaces inherited from class com.google.protobuf.AbstractMessageLite

  com.google.protobuf.AbstractMessageLite.InternalOneOfEnum
 • Field Summary

  Fields
  Modifier and Type
  Field
  Description
  static final int
   
  static final int
   
  static final int
   

  Fields inherited from class com.google.protobuf.GeneratedMessageV3

  alwaysUseFieldBuilders, unknownFields

  Fields inherited from class com.google.protobuf.AbstractMessage

  memoizedSize

  Fields inherited from class com.google.protobuf.AbstractMessageLite

  memoizedHashCode
 • Method Summary

  Modifier and Type
  Method
  Description
  boolean
   
  static FontType
   
   
  static final com.google.protobuf.Descriptors.Descriptor
   
  optional string font_file_path = 3;
  com.google.protobuf.ByteString
  optional string font_file_path = 3;
  int
  int32 id = 1;
  string name = 2;
  com.google.protobuf.ByteString
  string name = 2;
  com.google.protobuf.Parser<FontType>
   
  int
   
  final com.google.protobuf.UnknownFieldSet
   
  boolean
  optional string font_file_path = 3;
  int
   
  protected com.google.protobuf.GeneratedMessageV3.FieldAccessorTable
   
  final boolean
   
   
  newBuilder(FontType prototype)
   
   
  newBuilderForType(com.google.protobuf.GeneratedMessageV3.BuilderParent parent)
   
  protected Object
  newInstance(com.google.protobuf.GeneratedMessageV3.UnusedPrivateParameter unused)
   
  static FontType
   
  static FontType
  parseDelimitedFrom(InputStream input, com.google.protobuf.ExtensionRegistryLite extensionRegistry)
   
  static FontType
  parseFrom(byte[] data)
   
  static FontType
  parseFrom(byte[] data, com.google.protobuf.ExtensionRegistryLite extensionRegistry)
   
  static FontType
  parseFrom(com.google.protobuf.ByteString data)
   
  static FontType
  parseFrom(com.google.protobuf.ByteString data, com.google.protobuf.ExtensionRegistryLite extensionRegistry)
   
  static FontType
  parseFrom(com.google.protobuf.CodedInputStream input)
   
  static FontType
  parseFrom(com.google.protobuf.CodedInputStream input, com.google.protobuf.ExtensionRegistryLite extensionRegistry)
   
  static FontType
   
  static FontType
  parseFrom(InputStream input, com.google.protobuf.ExtensionRegistryLite extensionRegistry)
   
  static FontType
   
  static FontType
  parseFrom(ByteBuffer data, com.google.protobuf.ExtensionRegistryLite extensionRegistry)
   
  static com.google.protobuf.Parser<FontType>
   
   
  void
  writeTo(com.google.protobuf.CodedOutputStream output)
   

  Methods inherited from class com.google.protobuf.GeneratedMessageV3

  canUseUnsafe, computeStringSize, computeStringSizeNoTag, emptyBooleanList, emptyDoubleList, emptyFloatList, emptyIntList, emptyLongList, getAllFields, getDescriptorForType, getField, getOneofFieldDescriptor, getRepeatedField, getRepeatedFieldCount, hasField, hasOneof, internalGetMapField, isStringEmpty, makeExtensionsImmutable, mergeFromAndMakeImmutableInternal, mutableCopy, mutableCopy, mutableCopy, mutableCopy, mutableCopy, newBooleanList, newBuilderForType, newDoubleList, newFloatList, newIntList, newLongList, parseDelimitedWithIOException, parseDelimitedWithIOException, parseUnknownField, parseUnknownFieldProto3, parseWithIOException, parseWithIOException, parseWithIOException, parseWithIOException, serializeBooleanMapTo, serializeIntegerMapTo, serializeLongMapTo, serializeStringMapTo, writeReplace, writeString, writeStringNoTag

  Methods inherited from class com.google.protobuf.AbstractMessage

  findInitializationErrors, getInitializationErrorString, hashBoolean, hashEnum, hashEnumList, hashFields, hashLong, toString

  Methods inherited from class com.google.protobuf.AbstractMessageLite

  addAll, addAll, checkByteStringIsUtf8, toByteArray, toByteString, writeDelimitedTo, writeTo

  Methods inherited from class java.lang.Object

  clone, finalize, getClass, notify, notifyAll, wait, wait, wait

  Methods inherited from interface com.google.protobuf.MessageLite

  toByteArray, toByteString, writeDelimitedTo, writeTo

  Methods inherited from interface com.google.protobuf.MessageOrBuilder

  findInitializationErrors, getAllFields, getDescriptorForType, getField, getInitializationErrorString, getOneofFieldDescriptor, getRepeatedField, getRepeatedFieldCount, hasField, hasOneof
 • Field Details

 • Method Details

  • newInstance

   protected Object newInstance(com.google.protobuf.GeneratedMessageV3.UnusedPrivateParameter unused)
   Overrides:
   newInstance in class com.google.protobuf.GeneratedMessageV3
  • getUnknownFields

   public final com.google.protobuf.UnknownFieldSet getUnknownFields()
   Specified by:
   getUnknownFields in interface com.google.protobuf.MessageOrBuilder
   Overrides:
   getUnknownFields in class com.google.protobuf.GeneratedMessageV3
  • getDescriptor

   public static final com.google.protobuf.Descriptors.Descriptor getDescriptor()
  • internalGetFieldAccessorTable

   protected com.google.protobuf.GeneratedMessageV3.FieldAccessorTable internalGetFieldAccessorTable()
   Specified by:
   internalGetFieldAccessorTable in class com.google.protobuf.GeneratedMessageV3
  • getId

   public int getId()
   int32 id = 1;
   Specified by:
   getId in interface FontTypeOrBuilder
   Returns:
   The id.
  • getName

   public String getName()
   string name = 2;
   Specified by:
   getName in interface FontTypeOrBuilder
   Returns:
   The name.
  • getNameBytes

   public com.google.protobuf.ByteString getNameBytes()
   string name = 2;
   Specified by:
   getNameBytes in interface FontTypeOrBuilder
   Returns:
   The bytes for name.
  • hasFontFilePath

   public boolean hasFontFilePath()
   optional string font_file_path = 3;
   Specified by:
   hasFontFilePath in interface FontTypeOrBuilder
   Returns:
   Whether the fontFilePath field is set.
  • getFontFilePath

   public String getFontFilePath()
   optional string font_file_path = 3;
   Specified by:
   getFontFilePath in interface FontTypeOrBuilder
   Returns:
   The fontFilePath.
  • getFontFilePathBytes

   public com.google.protobuf.ByteString getFontFilePathBytes()
   optional string font_file_path = 3;
   Specified by:
   getFontFilePathBytes in interface FontTypeOrBuilder
   Returns:
   The bytes for fontFilePath.
  • isInitialized

   public final boolean isInitialized()
   Specified by:
   isInitialized in interface com.google.protobuf.MessageLiteOrBuilder
   Overrides:
   isInitialized in class com.google.protobuf.GeneratedMessageV3
  • writeTo

   public void writeTo(com.google.protobuf.CodedOutputStream output) throws IOException
   Specified by:
   writeTo in interface com.google.protobuf.MessageLite
   Overrides:
   writeTo in class com.google.protobuf.GeneratedMessageV3
   Throws:
   IOException
  • getSerializedSize

   public int getSerializedSize()
   Specified by:
   getSerializedSize in interface com.google.protobuf.MessageLite
   Overrides:
   getSerializedSize in class com.google.protobuf.GeneratedMessageV3
  • equals

   public boolean equals(Object obj)
   Specified by:
   equals in interface com.google.protobuf.Message
   Overrides:
   equals in class com.google.protobuf.AbstractMessage
  • hashCode

   public int hashCode()
   Specified by:
   hashCode in interface com.google.protobuf.Message
   Overrides:
   hashCode in class com.google.protobuf.AbstractMessage
  • parseFrom

   public static FontType parseFrom(ByteBuffer data) throws com.google.protobuf.InvalidProtocolBufferException
   Throws:
   com.google.protobuf.InvalidProtocolBufferException
  • parseFrom

   public static FontType parseFrom(ByteBuffer data, com.google.protobuf.ExtensionRegistryLite extensionRegistry) throws com.google.protobuf.InvalidProtocolBufferException
   Throws:
   com.google.protobuf.InvalidProtocolBufferException
  • parseFrom

   public static FontType parseFrom(com.google.protobuf.ByteString data) throws com.google.protobuf.InvalidProtocolBufferException
   Throws:
   com.google.protobuf.InvalidProtocolBufferException
  • parseFrom

   public static FontType parseFrom(com.google.protobuf.ByteString data, com.google.protobuf.ExtensionRegistryLite extensionRegistry) throws com.google.protobuf.InvalidProtocolBufferException
   Throws:
   com.google.protobuf.InvalidProtocolBufferException
  • parseFrom

   public static FontType parseFrom(byte[] data) throws com.google.protobuf.InvalidProtocolBufferException
   Throws:
   com.google.protobuf.InvalidProtocolBufferException
  • parseFrom

   public static FontType parseFrom(byte[] data, com.google.protobuf.ExtensionRegistryLite extensionRegistry) throws com.google.protobuf.InvalidProtocolBufferException
   Throws:
   com.google.protobuf.InvalidProtocolBufferException
  • parseFrom

   public static FontType parseFrom(InputStream input) throws IOException
   Throws:
   IOException
  • parseFrom

   public static FontType parseFrom(InputStream input, com.google.protobuf.ExtensionRegistryLite extensionRegistry) throws IOException
   Throws:
   IOException
  • parseDelimitedFrom

   public static FontType parseDelimitedFrom(InputStream input) throws IOException
   Throws:
   IOException
  • parseDelimitedFrom

   public static FontType parseDelimitedFrom(InputStream input, com.google.protobuf.ExtensionRegistryLite extensionRegistry) throws IOException
   Throws:
   IOException
  • parseFrom

   public static FontType parseFrom(com.google.protobuf.CodedInputStream input) throws IOException
   Throws:
   IOException
  • parseFrom

   public static FontType parseFrom(com.google.protobuf.CodedInputStream input, com.google.protobuf.ExtensionRegistryLite extensionRegistry) throws IOException
   Throws:
   IOException
  • newBuilderForType

   public FontType.Builder newBuilderForType()
   Specified by:
   newBuilderForType in interface com.google.protobuf.Message
   Specified by:
   newBuilderForType in interface com.google.protobuf.MessageLite
  • newBuilder

   public static FontType.Builder newBuilder()
  • newBuilder

   public static FontType.Builder newBuilder(FontType prototype)
  • toBuilder

   public FontType.Builder toBuilder()
   Specified by:
   toBuilder in interface com.google.protobuf.Message
   Specified by:
   toBuilder in interface com.google.protobuf.MessageLite
  • newBuilderForType

   protected FontType.Builder newBuilderForType(com.google.protobuf.GeneratedMessageV3.BuilderParent parent)
   Specified by:
   newBuilderForType in class com.google.protobuf.GeneratedMessageV3
  • getDefaultInstance

   public static FontType getDefaultInstance()
  • parser

   public static com.google.protobuf.Parser<FontType> parser()
  • getParserForType

   public com.google.protobuf.Parser<FontType> getParserForType()
   Specified by:
   getParserForType in interface com.google.protobuf.Message
   Specified by:
   getParserForType in interface com.google.protobuf.MessageLite
   Overrides:
   getParserForType in class com.google.protobuf.GeneratedMessageV3
  • getDefaultInstanceForType

   public FontType getDefaultInstanceForType()
   Specified by:
   getDefaultInstanceForType in interface com.google.protobuf.MessageLiteOrBuilder
   Specified by:
   getDefaultInstanceForType in interface com.google.protobuf.MessageOrBuilder