Type alias PdfPassword

PdfPassword: {
    ownerPassword?: string;
    userPassword?: string;
}

A PDF password including user-password and owner-password

Type declaration

  • Optional ownerPassword?: string
  • Optional userPassword?: string

Generated using TypeDoc